Beques HUB per a cursar estudis de postgrau o màster durant el curs 2015-2016

L'Ajuntament de Barcelona per mitjà de la Fundació BITH i FCC Servicios Ciudadanos convoquen cinc beques per cursar estudis de postgrau o màster durant el curs 2015-2016. També s'admeten, a criteri del jurat, projectes de doctorat relacionats amb les ciutats intel·ligents.

Són 50.000 euros per a cadascuna de les beques, dividits de la manera següent: primer pagament de 30.000 euros un mes abans de començar el curs i pagament mensual de 2.000 euros durant 10 mesos. El 1r pagament coincideix amb el primer mes acadèmic.

La convocatòria té com a objectiu donar l'oportunitat d'accedir a la millor formació especialitzada en el marc de l'estratègia de les ciutats intel·ligents i, específicament, de la ciutat de Barcelona.

Les beques es concedeixen per a un curs complert, de forma única i improrrogable. En cas d’optar a estudis impartits durant més d’un curs, els cursos que no corresponguin al curs becat pel programa no dependran de les beques HUB.

Les persones que obtinguin la beca s’hauran d’incorporar a les universitats de destinació durant el curs 2015-2016. Si en el procés de selecció del centre proposat per l’alumne, dut a terme per la universitat de destí, la persona becada no obté plaça, perdria la beca, que passaria al primer lloc de la llista de reserva.

Aquestes beques són exclusives per a estudis presencials, a temps complert i dedicació plena. No es poden compaginar amb qualsevol feina retribuïda, qualsevol altra beca o ajut econòmic, excepte autorització expressa de l’organització.

L’organització nomena un tutor per a cadascuna de les persones becades, que estan obligades a enviar un informe mensual al tutor. L’informe s’ha de lliurar l’última setmana de cada mes i  ha d’incloure un breu resum personal i acadèmic en el nou entorn.

El tutor pot demanar informació addicional, si ho considera adient. Si estima que l’aprofitament i/o dedicació de l’alumne no és l’adequat, pot proposar a la Comissió de beques la rescissió, que implica la pèrdua de la quantitat que quedi pendent d’abonar.

En acabar, la persona becada haurà d’enviar el resultat dels estudis efectuats al seu tutor.

Presentació de sol·licituds: fins el 27 de febrer de 2015 a les 14 hores.

Comunicació del resultat: 30 de març de 2015

Per a més informació feu clic aquí.

 

Membres de:

Col·laboren:

CDMON
Banc Sabadell