Equivalència i correspondència de títols

El Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, estableix els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació ia nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Des de la seva publicació, és notable l'expectació que ha despertat ja que ve a cobrir dos aspectes importants la demanda existeix des de l'adaptació dels títols espanyols al model europeu (reforma de Bolonya):

  1. L'HOMOLOGACIÓ d'un títol estranger a un títol universitari espanyol que doni accés a una professió regulada a Espanya i la EQUIVALÈNCIA a un nivell acadèmic ia la titulació corresponent per a la resta de supòsits.
  2. La CORRESPONDÈNCIA a nivell MECES (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior) de les antigues titulacions universitàries.

ANECA participa en fases molt concretes d'aquests processos, desenvolupant les competències que l'esmentat RD li confereix.

Durant aquests primers mesos de l'any 2015 hem rebut consultes on es constata l'interès i demanda d'informació sobre algun d'aquests aspectes del procediment; algunes d'aquestes preguntes es repeteixen i són comuns per a estudiants, famílies i membres de la comunitat universitària. Per tal de respondre a les qüestions plantejades amb més freqüència, hem cregut necessari oferir un recull de les respostes a aquestes consultes més freqüents, que esperem sigui d'utilitat.

Què regula aquest RD?

Regula dos procediments diferenciats que es corresponen amb els capítols II i III del Reial decret:

  • El primer d'ells fa relació al procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació ia nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis ESTRANGERS d'educació superior.
  • El segon d'ells fa referència al procediment per determinar la CORRESPONDÈNCIA als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Quina competència atorga a ANECA?

En el cas del procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació ia nivell acadèmic universitari oficial, la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions sol·licitarà a ANECA un informe motivat atenent els criteris d'avaluació recollits en l'article 10 de Reial decret . Aquest informe té caràcter preceptiu i determinant.
En aquest cas ANECA avalua:

  • (Homologació) els títols estrangers d'educació superior amb la finalitat de determinar si la formació superada per a l'obtenció d'un títol estranger és equiparable a l'exigida per a l'obtenció d'un títol espanyol que habiliti per a l'exercici d'una professió regulada. L'homologació de títols estrangers d'educació superior es realitzarà als corresponents títols oficials universitaris espanyols de Grau i Màster que donin accés a una professió regulada a Espanya i la possessió sigui condició necessària per a l'accés a la mateixa. En l'Annex I. Referències per al procediment d'homologació, del RD967 / 2014, de 21 de novembre, s'inclou el llistat de títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici d'una professió així com la normativa associada corresponent.
  • (Equivalència) els títols estrangers d'educació superior amb la finalitat de determinar formació superada per a l'obtenció d'un títol estranger és equivalent a l'exigida per a l'obtenció d'un nivell acadèmic inherent a qualsevol dels nivells en què s'estructuren els estudis universitaris espanyols, així com a les titulacions corresponents a una àrea o camp.

En cas del procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat, la Direcció General de Política Universitària encarrega a ANECA un informe que tingui en compte la formació adquirida per a l'obtenció del títol l'correspondència a nivell MECES es pretén, així com la seva durada o càrrega horària. Aquest informe té caràcter preceptiu i determinant.
En ambdós casos el termini per a l'emissió de l'informe per part d'ANECA és de tres mesos, des de la sol·licitud de l'òrgan corresponent.

Com s'inicia el procés?

En el cas del procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial (d'estudis estrangers), s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'interessat, dirigida al titular el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

En el cas del procediment per per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat, s'iniciarà d'ofici per la Direcció General de Política Universitària, per pròpia iniciativa, com a conseqüència d'ordre superior, a petició raonada d'altres òrgans o per denúncia.
Què comitès van a fer la feina per declarar l'equivalència i correspondència de les titulacions?

En el cas d'homologacions s'utilitzarà la següent estructura de comissions en tres nivells:

  1. El primer nivell el forma una única Comissió en la qual estan representades la Direcció d'ANECA, que presideix la mateixa, i 5 vocals, un en representació de cada branca de coneixement (aquests vocals són al seu torn els presidents de les comissions de branca del segon nivell). Aquesta comissió és l'encarregada de garantir la coherència de les actuacions realitzades per les comissions del segon nivell.
  2. El segon nivell el formen 5 comissions, una per branca de coneixement; Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques i Enginyeria i Arquitectura. Cada comissió està formada per un president i un nombre de vocals que varia en funció de les agrupacions temàtiques de títols dins de cada comissió. En la major part dels casos hi haurà un vocal per cada agrupació temàtica. Aquestes cinc comissions són les encarregades de garantir la coherència i la consistència de les accions dutes a terme pel tercer nivell.
  3. El tercer nivell el formen un total de 58 subcomissions en què estan agrupats els 140 títols objecte de correspondència. Cada comissió està formada per un president (el vocal de la comissió de branca del segon nivell); un representant del Consell de Col·legis professionals, col·legis professionals, o associacions professionals en el cas que no hi hagi els anteriors; i un representant de la conferència de degans/directors del títol/s objecte de correspondència. Les persones que integren aquestes 58 subcomissions són les encarregades de l'elaboració dels informes motivats de correspondència i homologació.

En el cas de Equivalències, s'utilitzarà la mateixa estructura de primer i segon nivell esmentada per al cas d'homologació, és a dir, l'avaluació de les sol·licituds d'equivalència serà realitzada per les comissions de Rama corresponents.

Quins terminis hi ha per establir la CORRESPONDÈNCIA a nivell MECES de les antigues titulacions universitàries?

El treball d'emissió d'informes començar al novembre de 2014 i previsiblement finalitzarà al mes de setembre de 2015. Els informes no s'emeten tots alhora, sinó que es van realitzant d'acord a l'indicat en els oficis que la Direcció General de Política Universitària remet a ANECA.

A més de l'informe emès per ANECA, cal complir alguns altres passos posteriors per completar el procés?

Sí, un cop evacuat l'informe per ANECA, la Direcció General de Política Universitària de sol·licitar l'informe del Consell d'Universitats, que és preceptiu, però no vinculant, per a la resolució del procediment.

La Direcció General de Política Universitària, abans que acabi la fase d'instrucció del procediment, ha d'acordar un període d'informació pública que no podrà ser inferior a 20 dies hàbils.

Per a aquells casos en què disposin de tal representació, s'informarà als consells generals i, si escau, als Col·legis d'àmbit nacional que representin els interessos col·lectius del sector professional corresponent, de l'obertura d'informació pública perquè en el termini anteriorment previst emeti un informe, que tindrà caràcter no vinculant; transcorregut el termini assenyalat es prosseguiran les actuacions.

L'acord sobre l'inici d'aquest tràmit d'informació pública es publicarà a la seu electrònica del MECD i al BOE. Qualsevol persona física o jurídica podrà examinar l'expedient i formular al·legacions en el termini que es índex en l'acord de la Direcció General de Política Universitària.

En el cas de les correspondències, què passa amb els estudiants que estan cursant oa punt de matricular-se en cursos d'adaptació al grau?

En relació als cursos d'adaptació al Grau cal destacar que a diferència d'aquest procés de correspondència, els mateixos condueixen a l'obtenció del títol de Grau. I, per tant, qualsevol estudiant que superi un curs d'adaptació estarà en possessió del títol de Grau corresponent. En el cas de la correspondència a nivell de Grau que s'indica és que un títol pre-Bolonya es correspon amb el nivell de Grau (i conseqüentment amb això causaran els efectes acadèmics i professionals de conformitat amb la normativa sectorial corresponent, associats a les ensenyaments inclosos en aquests nivells), però, això no pressuposa, en cap cas, que el posseïdor estigui en possessió d'un títol de Grau (no té un títol de Grau, té un títol pre-Bolonya que es correspon amb el nivell de Grau). Cal esmentar, així mateix que el que preveu el Reial Decret no és d'aplicació al règim de titulacions exigible per a l'ingrés en les Administracions Públiques.

Font: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

 

Membres de:

Col·laboren: