Convocatòria d'Enginyers Tècnics Informàtics al SEM

El Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya ha convocat una oferta pública d'ocupació, en la que requereix, per a la cobertura en règim de contracte laboral indefinit, titulat mig no sanitari: enginyer tècnic informàtic o telecomunicacions.

Els requisits són:

  1. Estar en possessió del títol d'enginyer Tècnic Informàtic o Telecomunicacions.
  2. 5 anys d'experiència professional com a Enginyer Tècnic en Informàtica o Telecomunicacions.
  3. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves funcions en aquests llocs de treball.
  4. Acreditació d'estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a suficiència lingüística (nivell C) o superació d'una prova específica de coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. La qualificació de la prova serà apte o no apte.

Podeu accedir a les bases completes aquí.

El termini de recepció de sol·licituds és fins al 31 d'octubre de 2016.

La presentació de sol·licituds: EXCLUSIVAMENT mitjançant correu electrònic a convocatoria2016.sem@gencat.cat

Totes les comunicacions generals referides al desenvolupament de la present convocatòria es realitzaran mitjançant aquesta pàgina web. Us recomanem una atenció continuada per tal de conèixer les informacions generals, llistes d’admesos i exclosos, calendaris de proves, etc..

Les comunicacions individuals es realitzaran mitjançant l’adreça electrònica que figuri a la sol·licitud de participació.

Tota la informació oficial de la convocatòria la trobareu aquí.

 

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents