Espanya és l’únic país de la Unió Europea on l’Enginyeria Informàtica està discriminada #InformáticaSoluciónYA

Com a Degans dels Col·legis Oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica i d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, manifestem el total acord amb la necessitat d’aclarir legalment la situació de les professions a les que representem.

L'aclariment legal és una necessitat òbvia: en l’actualitat s’està produïnt al nostre país una disfunció molt preocupant i seriosa -fins al punt d’afectar a drets constitucionalment reconeguts- entre el món real i el món acadèmic. Aquesta disfunció, que passa pel no reconeixement de les nostres enginyeries com a professions “reglades”, porta a situacions altament contradictòries, com és el fet que per a l’accés a determinades posicions a l’Administració pública per a exercir l’ofici “d’informàtic” ho pugui fer qualsevol enginyer, menys, precisament, els enginyers i enginyeres en informàtica o els enginyers o enginyeres tècnics en informàtica.

Clarament els nostres drets es troben vulnerats, i clarament els títols universitaris -legalment constituïts i regulats- pateixen i una depreciació considerable.

Aquests Col·legis Oficials manifesten el seu suport absolut al contingut de les reivindicacions que el Consejo de Colegios en Informática de España sosté,  i del que ens fem solidaris. En aquest sentit la nostra reivindicació s’orienta en el sentit del treball constant pel reconeixement total de les nostres professions, en igualtat a les dels altres Enginyeries reconegudes i regulades acadèmicament com les nostres.

Ens manifestem solidàriament amb la resta dels Col·legis en Enginyeries Tècniques i Enginyeries Informàtiques d’Espanya, per tal de la modificació de l’actual marc legal, d’acord amb les directrius europees, per la consecució de la total igualtat reconeguda en la Constitució espanyola, però a través del diàleg obert amb totes les administracions i cercant sempre el màxim consens possible.

Eduard Martin i Lineros
Degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya

Miquel Conesa i Pellicer
Degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents